Важно е да знаете, че процедурата за покупка на недвижим имот в България е еднаква за чуждестранно лице и български гражданин. Тоест чуждестранен гражданин, закупил имот, има същите права върху него, такива каквито и гражданин на Република България.

Българското законодателство дава ясни и прости правила, следването на които гарантира сигурността  на процеса. В тази статия ще ви информираме каква е процедурата за покупка на недвижим имот в България с цел да отговорим на много въпроси свързани с процеса.

За оформяне на сделката за покупко-продажба на недвижим имот  е необходим само паспорт, удостоверяващ самоличността на купувача.

Ако сте решили да си закупите нов апартамент от инвеститора:

 • Избиране на апартамент

 • Внасяне на депозит. Стандартният размер на депозита в България е 2 000 евро. Имотът се сваля от продажба за срок от 30 дни, а цената е фиксирана и съответно не може да бъде променена. Депозитът винаги е включен в цената на апартамента. Продавачът не връща на купувача депозита ако последния се откаже от покупката.

 • Подписване на Предварителен договор за покупко-продажба. Предварителният договор се подписва между купувача и инвеститора. В договора подробно се описва предмета на сделката и всички съществени условия, права, задължения, както и отговорността на страните.

 • Следващите плащания се извършват в съответствие с условията на Предварителния договор.

 • В сроковете, предвидени от Предварителния договор за покупко-продажба, страните сключват окончателен договор под формата на Нотариален акт. Към момента на подписване на Нотариалния акт всички плащания между страните трябва да бъдат извършени. Актът се подписва пред нотариус, който удостоверява прехвърляне на собствеността от едно лице на друго.

Ако сте решили да си закупите апартамент на вторичния пазар:

 • Избиране на апартамент.

 • Внасяне на депозит. След извършване на депозита, апартаментът се сваля от продажбжа и цената се определя. Продавачът може по свое усмотрение да увеличи размера на депозита. Обикновено сумата на депозита се увеличава тогава, когато купувачът по някаква причина не може напълно да се изплати на продавача в рамките на един месец от датата на депозита.

 • Подписване на Предварителен договор за покупко-продажба. Предварителният договор се подписва между купувача и продавача /или упълномощен негов представител/.

  В договора подробно се описва предмета на сделката и всички съществени условия, права, задължения, както и отговорността на страните.

 • Следващите плащания се извършват в съответствие с условията на Предварителния договор.

 • Подготовка на документите за сделка. Срокът за подготовка на документите за сделка зависи от множество фактори. Средно подготовката на документите се извършва в едномесечен срок.

 • В сроковете, предвидени от Предварителния договор за покупко-продажба, страните сключват окончателен договор под формата на Нотариален акт. Към момента на подписване на Нотариалния акт всички плащания между страните трябва да бъдат извършени. Актът се подписва пред нотариус, който удостоверява прехвърляне на собствеността от едно лице на друго.

 • Подписване на Нотариалния акт

Нотариален акт се подписва от страните при нотариус, спрямо местонахождението на недвижимия имот (в съответната община). Останалата сума от стойността на апартамента купувачът внася в банката по сметка на продавача след подписване на Нотариалния акт пред нотариус, но преди регистрирането на сделката и вписването на Нотариалния акт в регистъра на Агенцията по вписванията. След получаване на окончателната сума по сметка, продавачът потвърждава този факт пред нотариуса. След получаване на това потвърждение от страна на продавача, нотариуса извършва ококнчатлните действия за регистрация на сделката и вписванията на Нотариалния акт в регистъра на Агенцията по вписвания.

След като страните подпишат Нотариалния акт, нотариус заверява документа с подписа си и го изпраща в районния съд. Съдията, получил Нотариалния акт, внася съотвените изменения в държавния регистър, като опоменава това и в Нотариалния акт. Регистрацията на документите се извършва в тридневен срок. След това страните по сделката получават Акта при нотариус с разписка. Винаги при нотариуса се съхраняват минимум 2 екземпляра от подписания Нотариален акт (оригинали). След като Сте получили Нотариалния акт, трябва да регистрирате прехвърлянето на правото на собственост в следните инстанции: в Регистър Булстат – в течение на 7 дни, в Данъчната служба – в рамките на 2 месеца, в Служба Кадастър и Геодезия – няма ограничения за времето.

Консултантите на компанията Елит хоум БГ  извършват пълна подкрепа при сделка, компетентно ви помогат за съставянето на всички необходими документи, а също така провеждат следпродажна регистрация.

Надяваме се тази статия да е била полезна и изчерпателна!

Възпозвайте се от безплатна консултация с нашия екип. Натиснете бутонът по-долу, въведете вашите данни и наш консултант ще се свърже с вас.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ще се радваме да работим заедно!

Възползвайте се от безплатна консултация с нашия екип. За целта натиснете бутона по-долу и наш консултант ще се свърже с вас
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС